koolihoone
logo
Pöide Kool
 

 

                                                                      Kinnitatud
direktori KK2.1/6 27.09.2019.
Heaks kiidetud:
ÕE 24.09.19
hoolekogu 26.09.19

TORNIMÄE PÕHIKOOLI KODUKORD


I ÜLDSÄTTED

1.1. Tornimäe Põhikooli kodukorra eesmärgiks on tagada koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.
1.2. Tornimäe Põhikoolis reguleerivad õppe- ja kasvatustegevust Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, Tornimäe Põhikooli põhikiri, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli ja koolipidaja õigusaktid.
1.3. Kooli kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
1.4. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5. Õpilase ja kooli töötaja suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
1.6. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli ruumides ning kodulehel.
1.7. Kodukord töötatakse välja koostöös kooli töötajatega, õpilasesinduse ja hoolekoguga. Kodukorra kinnitab direktor. Kodukorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.
1.8. Kõigi oma murede ja küsimustega võib õpilane pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, direktori, hoolekogu ja õpilasesinduse poole.
1.9. Kasvatuslike- ja õppeeesmärkide realiseerimine toimub koostöös direktori, õpetajate, õpilasesinduse, kohaliku omavalitsuse ja lastevanematega.
1.10. Kodukorra eeskirjade täitmist arvestatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel, mis kajastub klassitunnistusel.

 

II ÕPPEPÄEVA KORRALDUS
2.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli infostendi, kodulehe ja e-kooli ning sellele juurdepääsu puudumisel õpilaspäeviku kaudu.
2.2. Päevakava on kättesaadav kooli infostendil, kodulehel ja e-koolis.
2.3. Koolimaja uksed avatakse kell 07.45. Õppetöö koolis algab kell 08.45
2.4. Kabinettide uksed avatakse tundide algul kabinetijuhataja või aineõpetaja poolt.
2.5. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.
2.6  Õppetundi alustatakse ja lõpetatakse aineõpetaja korraldusel.
2.7. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Erandolukorras võib selle pikkust lühendada direktori korraldusel.
2.8. Vahetunni pikkus on 10 minutit, õuevahetund ja söögivahetund on 20 minutit.
2.9. Õppetunni tegevuse hindamine toimub Tornimäe Põhikooli hindamisjuhendi alusel.
2.10. Õppetunnid toimuvad järgmise ajaplaani kohaselt:

1. tund 08.45-09.30
hommikuamps
2. tund 09.40-10.25
õuevahetund
3. tund 10.45-11.30
söögivahetund
4. tund 11.50-12.35
5. tund 12.45-13.30
liikumisvahetund
6. tund 13.40-14.25
eine 
7. tund 14.40-15.25

Vajadusel toimuvad ringitunnid 15.40-17.10

2.11. Õppekabinettide korra ja puhtuse eest vastutab tundide- ja vahetundide ajal kabinetijuhataja.
2.12. Huvitegevus koolis toimub huvitegevuse plaani ning ruumide kasutamise korra alusel.
2.13. Klassivälised üritused algavad hiljemalt 30 min peale väljakuulutatud aega ning lõpevad 21.00 või hilisemal ajal, kui selleks on direktori luba. Ürituste ajal on koolimaja välisuksed suletud. Korra eest vastutab ürituse korraldaja. Mitmepäevastel klassi- või kooliüritustel (matkad, ekskursioonid, laagrid vms) ning väljasõitudel mandrile peab olema lapsevanema kirjalik luba.

 

III ÕPILASPILET JA ÕPILASPÄEVIK
3.1 Õpilaspilet on Tornimäe Põhikoolis õppimist tõendav dokument, mis väljastatakse õpilasele pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja.
3.2 Õppeaasta alguses esitab õpilane õpilaspileti kehtivusaja pikendamiseks klassijuhatajale.
3.3 Põhikooli õpilane kasutab õpilaspäevikut. 1.-6.-klassides on õpilastele paberkandjal päevik kohustuslik. 6.-9. klassis on õpilasel kohustuslik omada e-kooli kontot ja soovituslikult paberkandajal päevikut.
3.4. Õpilase lahkumisel koolist väljastatakse õpilasele kõik vajaminevad dokumendid juhul, kui õpilane on koolile tagastanud väljastatud õpikud, laenutatud raamatud ja likvideerinud muud kooliga seotud võlgnevused. Õpilane täidab ringkäigulehe.

 

IV ÕPILASE ÕIGUSED
4.1. Õigus segamatult õppida, mõelda ja ennast viisakalt väljendada.
4.2. Saada õppekavajärgset õpetust.
4.3. Saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õpetaja üldtööaja piires.
4.4. Võtta osa klassivälistest üritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.
4.5. Moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid või ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
4.6. Osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises.
4.7. Õigus avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks õpilasesinduse kaudu.
4.8. Kasutada õppetunnivälises tegevuses koostöös vastava õpetaja ja huvijuhiga tasuta kooli rajatisi või ruume.
4.9. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.
4.10. Saada sõidusoodustusi ja muid soodustusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
4.11. Pöörduda oma õiguse kaitseks õpetajate, õpilasesinduse, kooli juhtkonna või kooli pidaja poole.
4.12. Õpilane avaldab oma arvamust ning teeb ettepanekuid koolielu parendamiseks.
4.13. Õigus saada tunnustust vastavalt kooli kodukorras sätestatule.

 

V ÕPILASTE JA  KOOLI TÖÖTAJATE KOHUSTUSED
5.1. Õpilased osalevad õppetöös ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele. Õpilased on kohustatud iga päev käima koolis  kõikides tundides ning võimetekohaselt õppima ja viisakalt käituma:
  5.1.1. valmistuvad igaks õppetunniks;
  5.1.2. võtavad kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;
  5.1.3. ei häiri klassikaaslaste ega õpetajate tööd;
  5.1.4.osalevad tunnis aktiivselt;
  5.1.5. asetavad lauale vaid vastavaks tunniks ettenähtud õppevara;
  5.1.6. tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks palub õpetajalt luba.

5.2. Õpilane tuleb kooli korrektse välimusega ning võtab kaasa kõik õppetööks vajaliku. Õpilane riietub vastavalt  ilmale, mis tagab võimaluse viibida koolipäeva jooksul ka õues.
5.3. Õpilane viibib õppetunni ajal õppetunnis.  Õppetööst puududa võib haiguse tõttu, lapsevanema taotlusel või mõjuvatel põhjustel klassijuhataja loal. Õppetööst puudumise põhjendab lapsevanem suuliselt või kirjalikult klassijuhatajale või esitab arstitõendi. Õppetööst puudumisest informeerib lapsevanem või hooldaja kooli hiljemalt sama päeva hommikul.
5.4. Õpilane ja töötaja täidavad kooli kodukorda ja kannavad vastutust selle rikkumise korral.
5.5.  Õpilane ja töötaja käituvad väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli.
5.6. Õpilane ja töötaja riietuvad korrektselt: lubatud ei ole kanda dresse väljaspool kehalise kasvatuse tundi ega katkiseid ja ihu paljastavaid riideid. Pidulikel üritustel riietuvad pidulikult.
5.7. Õpilane ja töötaja kannavad vahetusjalatseid, mis ei riku koolimaja põrandaid. Vahetusjalatsitena kasutatakse mugavaid ja põrandat mittemäärivate taldadega  tervislikke eakohaseid jalatseid. Jalanõud jäetakse  koolipäeva lõpul riietehoidu vastavale alusele.
5.8. Arvestavad oma käitumisel kaasõpilaste ja kooli töötajate õigustega.
5.9. Hoiavad kooli vara ja keskkonda.
5.10. Õppetundide ajal on nutiseadmete, mobiiltelefonide, MP-de ja pleierite kasutamine lubatud vaid õppetöö toetamise eesmärgil aineõpetaja korraldusel. Koolimajas tuleb mobiiltelefonid lülitada välja või seada hääletu režiimi peale.
5.11. Esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse koolipäeva lõpuni hoiule kooli kantseleisse.
5.12. Vaba aja veedavad õpilased nutivabalt, mobiiltelefone kasutatakse vaid helistamise eesmärgil.
5.13. Õuevahetunni veedavad õpilased õues jalutades või liikumismänge mängides. Liikumisvahetundide tegevused võivad toimuda koolimajas.
5.10. Teatavad kohe koolis toimunud korrarikkumisest korrapidajaõpetajale, klassijuhatajale või kooli juhtkonnale.
5.11. Toimivad ohuolukorras vastavalt kehtestatud korrale ja täidavad evakuatsioonijuhi/õpetaja korraldusi.
5.12. E- kooli peavad järgmise päeva teated olema sisestatud hiljemalt kell 17.00


VI ÕPILASTEL JA KOOLI TÖÖTAJATEL ON KEELATUD
6.1. Kaasinimeste füüsiline ja vaimne ahistamine.
6.2. Õppetööks mittevajalike esemete kasutamine õppetunnis (õpetajal ja kooli juhtkonnal on õigus ja kohustus võtta hoiule esemed, mis segavad õppetööd).
6.3. Õppetundide ajal kooli koridorides viibimine, kui seda ei nõua õppetegevus või töötajatel tööülesannete täitmine.
6.4. Hasartmängude mängimine.
6.5 Võtta kaasa plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamise vahendeid ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele. Samuti ei tohi kaasa võtta tubakasaadusi (sh e-sigaretti), alkoholi ja muid narkootilisi aineid.
6.6. Alkoholi, sigarettide ja narkootikumide omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine.
6.7. Süüa õppetöö ajal, sh närida nätsu.
6.8. Filmimine ja lindistamine kooli ruumides ilma kaaslaste, kooli juhtkonna või aineõpetaja vastava nõusolekuta. Alaealise puhul on vajalik vanema nõusolek (välja arvatud juhtudel, kus see osutub vajalikuks enese või teiste kaitseks).
6.9. Õpilasel on keelatud nutiseadmete kasutamine vahetundides ja tunnis va juhul, kui tunnitöös ei ole ettenähtud teisiti.
6.10. Reegli eiramise korral koostatakse keelatud ainete, esemete äravõtmise ja üle andmise akt. Õpetaja viib antud eseme(d) kantseleisse ning see (need) väljastatakse akti alusel õpilase vanemale või korrakaitsjale.
6.11. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.
6.12. Kooli ruumides üleriietes või peakattega viibimine.
6.13. Hilineda ja põhjuseta puududa.

 

VII HINDAMINE JA HINDAMISEST TEAVITAMINE
7.1. Hindamist reguleerib Tornimäe Põhikooli hindamisjuhend, mis on kättesaadav kooli kodulehel ja paberkandjal kantseleis.
7.2. Tornimäe Põhikoolis on kasutusel e-kool.
7.3. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-koolist, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.
7.4. Õppeaasta jooksul väljastab klassijuhataja paberkandjal hinnetelehe lapsevanemale tema soovi korral.
7.5. Paberkandjal tunnistused väljastatakse põhikooli õpilastele õppeaasta lõpus.

 

VIII TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE KASUTAMINE NING SELLEST TEAVITAMINE
8.1 Toetamise ja mõjutamise eesmärk on õpilaste suunamine kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koolis.
8.2. Õpilaste ning kooli töötaja tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine on sätestatud kodukorra lisas nr  1.

 

IX VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS
9.1. Tornimäe Põhikooli koolipere liikmed taunivad vaimset ja füüsilist vägivalda ning toetavad abivajajat.
9.2. Kool loob tingimused õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.
9.3. Koolimajas ja kooli territooriumil on videovalve. Üldkasutatavatesse ruumidesse ning koolimaja ümbrusesse on paigaldatud videovalvesüsteem, mille kasutamine on sätestatud „Tornimäe Põhikooli jälgimisseadmestiku kasutamise korras“, lisa nr 2.
9.4. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidajaõpetajad, kes tegutsevad vastava graafiku alusel. Õuevahetundidel peab vähemalt üks korrapidajaõpetaja korda õues.
9.5. Kui õpilane on vahetunnis oluliselt rikkunud kodukorda, lahendab probleemi õpetaja, kaasates vajadusel klassijuhataja või juhtkonna esindaja. Probleemi lahendamisel lähtutakse nii koolis kehtestatud mõjutusvahenditest kui ka teistest seadusandlikest aktidest.
9.6. Hädaolukorra lahendamise plaan on kajastatud dokumendis „Tornimäe Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan”.
9.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata vastavalt EV seadusaktides kehtestatud tingimustele.
9.8 Vahetunnis pole lubatud kasutada nutiseadmeid. Kasutamiskorra eiramise korral viib koolitöötaja seadme kantseleisse koolipäeva lõpuni hoiule. Klassijuhataja fikseerib eksimuse ekooli. Esimese rikkumise korral tagastatakse nutiseadmed koolipäeva lõpus õpilasele. Jätkuva rikkumise korral võetakse lapsevanemaga ühendust ja nutiseadmed tagastatakse vaid lapsevanemale.
9.9. Mootorsõidukite parkimiseks kooli territooriumil on vajalik haldaja luba.

 

X KODUKORRA LÕPPSÄTTED
10.1. Kodukord esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.
10.2. Kodukorra, selle parandused ja täiendused arutab läbi ja kiidab heaks Tornimäe Põhikooli õppenõukogu.
10.3. Kodukorra kehtestab Tornimäe Põhikooli direktor oma käskkirjaga.

 

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE