koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

                                                                                                                 Kinnitatud direktori 30.08.13 kk nr 63

TORNIMÄE PÕHIKOOLI  KODUKORD

I. KOOLIPÄEVA KORRALDUS.

 1. Koolimaja uksed avatakse kell 07.45
 2. Õppetöö koolis algab kell 08.45.
 3. Kabinettide uksed avatakse tundide algul kabinetijuhataja või aineõpetaja poolt.
 4. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.
 5. Õppetunni algust  ja lõppu kuulutatakse koolikellaga.
 6.  Õppetundi alustatakse ja lõpetatakse aineõpetaja korraldusel.
 7. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Erandolukorras võib selle pikkust lühendada direktori korraldusel.
 8. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund on 20 minutit.
 9. Õppetunnid toimuvad järgmise ajaplaani kohaselt:
   • 1. tund 08.45-09.30
   • 2. tund 09.40-10.25
   • 3. tund 10.35-11.20
    söögivahetund I - V klassi õpilastele (20 min.)
   • 4. tund 11.40-12.25
    söögivahetund VI - IX  klassi õpilastele (20 minutit)
   • 5. tund 12.35-13.30
   • 6. tund 13.40-14.25
    pikapäevarühma oode
   • 7. tund 14.35-15.20
    Vajadusel toimuvad ringitunnid 15.30-17.10

 10. Õppekabinettide korra ja puhtuse eest vastutab tundide- ja vahetundide ajal kabinetijuhataja.
 11. Klassivälised üritused algavad hiljemalt 30 min. peale väljakuulutatud aega ning lõpevad 22.30 või hilisemal ajal, kui selleks on direktori luba. Ürituste ajal on koolimaja välisuksed suletud. Korra eest vastutab ürituse korraldaja. Mitmepäevastel klassi- või kooliüritustel (matkad, ekskursioonid, laagrid vms) peab olema lapsevanema kirjalik luba.


II. PÕHINÕUDED ÕPILASTELE.

 1. Iga õpilane on kohustatud iga päev käima koolis kõikides tundides ning võimetekohaselt õppima ja korrektselt käituma.
 2. Õpilane tuleb kooli korrektse välimusega ning võtab kaasa kõik õppetööks vajaliku.
 3. Tundidesse hilinemine on keelatud.
 4. Õpilane viibib õppetunni ajal õppetunnis.
 5. Puududa võib haiguse tõttu, lapsevanema taotlusel või mõjuvatel põhjustel klassijuhataja loal. Puudumise põhjendab lapsevanem suuliselt või kirjalikult klassijuhatajale või esitatakse arstitõend.
 6. Puudumisest informeerib lapsevanem või hooldaja kooli hiljemalt sama päeva hommikul õppest puudumise teavitamiseks kehtestatud korra alusel
 7. Põhjuseta puudutud tundide eest rakendatakse käesolevate sisekorraeeskirjade p.21 loetletud karistusi ning rakendatakse tugi- ja mõjutusmeetmeid vastava korra alusel.
 8. Koolis on kasutusel vahetusjalatsid. Vahetusjalatsitena ei tohi kasutada põrandaid määrivaid jalatseid. Koolipäeva lõpul  jäetakse riietehoidu vastavale alusele. Vahetusjalatsina soovitatakse kasutada kingi, sandalette, rihmikuid, susse või muid eakohaseid ja tervislikke jalatseid. 
 9. Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordiriietust (lühike või pikk dress) ja sportlikke jalanõusid. Kehalise kasvatuse riideid ei hoita duširuumis. Duširuumi kasutatakse pesemiseks ja riiete vahetamiseks.
 10. Tundide ajal on mobiiltelefonide, MP-de, pleierite ja muude kõrvaliste vahendite kasutamine keelatud. Koolimajas tuleb mobiiltelefonid lülitada välja või seada hääletu režiimi peale.
 11. Tunni ajal võib alates V klassist lahkuda vaid vältimatu vajaduse korral. (Terviseprobleemid)
 12. Klassi korrapidajad täidavad päeva jooksul kabinetijuhataja korraldusi .
 13. Õpilane tagastab õppeaasta lõpus koolile temale väljastatud õpikud ja muud tagastamisele kuuluvad trükised ning audio- ja videomaterjalid. Kaotatud või rikutud koolile kuuluva õppevahendi asendab samaväärsega või hüvitab tekitatud kahju vastavalt esitatud arvele.
 14. Autobussi kasutaja käitub bussis õpilaslikult. Korrarikkumiste korral teeb kool  ettepaneku vabasõiduõiguse tühistamiseks.
 15. Kooli- või kaasõpilaste vara rikkumisest või varastamisest tulenev materiaalne kahju tuleb süüdlasel või tema vanematel hüvitada.
 16. Alkoholi, narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete tarvitamine ning suitsetamine on õpilastel keelatud.
 17. Tunni alustamisel tõusevad õpilased püsti, samuti tervitatakse klassi sisenevaid täiskasvanuid püstitõusmisega.
 18. Riigilipu või koolilipu heiskamisel, üritusele toomisel ja äraviimisel seisavad õpilased püsti. Samuti toimitakse ka hümni mängimisel.
 19. Õpilane kannab koolis pidulikku riietust allloetletud üritustel ja pidupäevadel: vabariigi aastapäev ja sellele pühendatud üritused, 1. september, kooli sünnipäevale pühendatud üritused, emakeelepäev, veerandilõpu aktus. Pidulikel aktustel kannavad õpilased Tornimäe Põhikooli märki.
 20. Õpilased on kohustatud kõikjal täitma üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning avaliku korra eeskirju.
 21. Tornimäe Põhikooli kodukorra rikkumisel kohaldatakse õpilastele järgmisi  karistusi:
 22. aineõpetaja või klassijuhataja poolt:

  • suuline märkus
  • vestlus õpilasega
  • vestlus lapsevanemaga
  • kirjalik märkus

  direktori käskkirjaga avaldatud:

  • märkus
  • noomitus
  • vali noomitus

  õppenõukogu otsusega:

  • õppenõukogu märkus
  • käitumishinde alandamine mitterahuldavaks

 

III. ÕPILASE ÕIGUSED

 1. Õpilasel on õigus õppida . Tekkinud probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.
 2. Õpilasel on õigus valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete hulgast või õppida individuaalprogrammi järgi EV Haridusminsiteeriumi poolt kehtestatud korra kohaselt.
 3. Asutada koolis ühinguid, klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega,  moodustada õpilaste omavalitsusi ning osaleda nendes.
 4. Olla valitud või osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises.
 5. Kasutada organiseeritud klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,  õppe-, spordi-, tehnilisi- jm. vahendeid.
 6. Saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.
 7. Saada sõidu- ja muid soodustusi vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
 8. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.
 9. Pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, valla sotsiaaltöötaja, lastekaitseametniku,  või - organisatsiooni poole.
 10. Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riiklikku järelvalvet teostava ametiisiku poole.
 11.  Väljapaistvate tulemuste eest õppe- või klassivälises töös, samuti käitumises tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
   • suuline kiitus;
   • kirjalik kiitus õpilaspäevikusse ja e-kooli;
   • klassijuhataja kiitus tunnistusele või õpinguraamatusse;
   • direktori käskkirjaline kiitus või tänu;
   • õppenõukogu kiitus;
   • kandmine autahvlile;
   • kooli tänukiri;
   • kiituskiri;
   • autasustamine meenega või rahalise preemiaga;
   • osalemine direktori vastuvõtul;
   • kandmine kooli auraamatusse.