koolihoone
logo
Pöide Kool
 

 


 

KOOLI VASTUVÕTMISE JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE
TINGIMUSED JA KORD  TORNIMÄE PÕHIKOOLIS

 

§1 Reguleerimisala

 1. Korraga kehtestatakse õpilase Tornimäe Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.
 2. Korras lähtutakse Haridus- ja teadusministri määrusest nr 43 19.08.2010

 

§2 Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

 1. Kooli vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab kooli pidaja või pidaja volitusel kooli direktor, (PGS §27).
 2. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.


§3 Õpilase kooli vastuvõtmine

 1. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või hooldaja kooli poolt etteantud vormis avalduse, millele lisab lapse isikut tõendava dokumendi koopia, lapse tervisekaardi ja 2 dokumendi fotot.


§4 Õpilase koolist väljaarvamine

 1. Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale avalduse alusel järgmised dokumendid:
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 3. õpilase tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
 4. direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta.
 5. Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistuse ja tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist.


§5 Õpilase üleminek ühest koolist teise

 1. Õppima asumisel õppeperioodi keskel jätkab õpilane õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis.
 2. Üleminekul ühest koolist teise otsustab õppenõukogu:
  1) millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane;
  2) millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;
  3) millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava;


§6 Õpilase üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

 

 

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE