koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

KINNITATUD
09. juuni 2011
määrusega nr 5

Tornimäe Põhikooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel

I peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kooli nimetus
(1) Kooli nimetus on Tornimäe Põhikool (edaspidi kool).

§ 2. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
(1) Kool asub Pöide vallas.
(2) Kooli aadress on Kärneri küla, Pöide vald, Saare maakond, 94542.

§ 3. Kooli tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

 1. Tornimäe Põhikool on Pöide valla munitsipaalomandil põhinev üldhariduskool.
 2. Koolis toimub õpe kolmel kooliastmel.
 3. Kooli teeninduspiirkonna kinnitab Pöide Vallavolikogu (edaspidi volikogu). Kooli teeninduspiirkonnaks on Pöide valla haldusterritoorium. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võib vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta nende vanema või seadusliku esindaja avalduse alusel.
 4. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Saare maavalitsuse, Pöide vallavolikogu ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Pitsat ja sümboolika

 1. Koolil on pitsat, millel on kirjed: Pöide vald, Tornimäe Põhikool ja keskel Pöide valla vapp.
 2. Kool kasutab oma dokumendiblankidel kooli logo kujutist.
 3. Koolil on oma sümboolika (lipp,  logo).
 4. Koolil on oma eelarve.
 5. Koolil on oma veebileht.

§ 5. Kooli alusväärtused

 1. Koolil on oma missioon. Tornimäe Põhikool:
 2. aitab kujuneda isiksustel, kes hoiavad loodust ja oma tervist, kes elus toime tulevad ja tegutsevad isamaaarmastuse ning keskkonnasäästlikkuse vaimus;
 3. annab oma õpilastele konkurentsivõimelise ja kaasaegse põhihariduse.

Selleks Tornimäe Põhikool:

 1. töötab välja kooli eripära arvestava õppekava;
 2. loob koolitööks vajalikud kaasaegsed tingimused.
 3. Koolil on oma visioon .

Olla head haridust andvaks turvaliseks kodukooliks, kus saab kasulikult aega veeta peale koolitunde ning mis toetub õpilaste, lastevanemate, valla ja üldsuse koostööle ja vastastikusele usaldusele.

§ 6. Kooli eesmärk ja ülesanded
(1)  Kooli tegevuse eesmärk on õpilastes selliste teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja    käitumisnormide süsteemi kujundamine, mis võimaldab neil kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ja omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust.

(2)  Kooli ülesanded on:

 1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse tagamine koolis.
 2. Õpilaste individuaalsuse ja hariduslike erivajadustega arvestamine ning õpijõudluse toetamine.
 3. Õpilaste suunamine kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohaselt õpilasteed.
 4. Õpilastele võimaluste loomine konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
 1. Kooli põhiväärtused on:
 2. Tervis ja liikumine- tervist edendava koolina väärtustame tervislikke eluviise.
 3. Ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö- üksteisega arvestades ja kaaslaste tööd hinnates                      jõuame ühise eesmärgini.
 4. Turvalisus ja koolirõõm- loome ja hoiame enda ümber turvalist, lojaalset ja heatahtlikku keskkonda.
 5. Kooli traditsioonide tähistamine- hoiame ja jätkame meie kooli traditsioone järjepidevuse hoidmiseks.

 

II peatükk
HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED

§ 7. Hoolekogu ülesanded

 1. Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli arendustegevuse toetamisel, õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel ning õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel, hindamisel ja analüüsimisel.
 2. Hoolekogu avaldab arvamust kooli arengukava, õppekava, arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra ning sisehindamise aruande kohta.
 3. Hoolekogu kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.
 4. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
 5. Hoolekogusse kuuluvad üks kooli pidaja, üks õppenõukogu-, üks õpilasesinduse- ning viis lastevanemate-, kooli toetavate organisatsioonide- ja vilistlaste esindajat, kes ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
 6. Hoolekogu töökorra kehtestab Pöide vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 8. Direktori ülesanded

 1. Direktor juhib kooli ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
 2. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.
 3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
 4. Direktor kehtestab kooli õppekava, kooli päevakava, arenguvestluste tingimused ja korra, pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, hädaolukorra lahendamise plaani, kooli kodukorra, kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande.
 5. Direktor otsustab õpilaste nimekirja arvamise ja nimekirjast väljaarvamise, haridusliku erivajadusega õpilastele tugimeetmete rakendamise, õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise.
 6. Direktor korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise, kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras, esimese õpilasesinduse valimised, konkursi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks.
 7. Direktor määrab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija.
 8. Direktor valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu, annab aru kooli hoolekogule, teeb koostööd õpilasesindusega ja kinnitab õpilasesinduse põhimääruse, teeb ettepaneku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks, sõlmib töölepingud koolitöötajatega ja pedagoogidega. 
 9. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja.
 10. Kooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 

III peatükk
ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§ 9. Õppenõukogu

 1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
 2. Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
 3. Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.
 4. Õppenõukogu ülesanded ja töökord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

 § 10. Kooli õppekava

 1. Õpingute aluseks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.
 2. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
 3. Kooli õppekava kehtestab kooli direktor.
 4. Kool võib õpilasele koostada riiklikus õppekavas sätestatud korras individuaalse õppekava.

§ 11. Omandatava hariduse liik ja tase

 1. Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

§ 12. Õppekeel

 1. Kooli õppekeel on eesti keel. A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt, B-võõrkeelena vene keelt.

§ 13. Õppevormid

 1. Kooli õppetegevus toimub statsionaarses vormis.
 2. Koolis on põhikooli 1. – 9. klass.
 3. Kool korraldab võimalust mööda piirkonna elanikele täiskasvanute koolitust.
 4. Kool moodustab hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks    eri rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis. Vajadusel moodustatakse:

1) õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks, rühmatäitumuse piirnorm 6 õpilast;
2) klass põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele klassitäitumusega piirnormiga 12 õpilast;
Ja rakendatakse:
3) ühe õpilase õpetamisele kehtestatud õpet, mille tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
4) tervislikust seisundist tulenevat koduõpet, mille tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 1. Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või rühmast väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 14. Õppeaasta, õppekoormus, õppetund ja päevakava

 1. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Koolivaheaega võib muuta direktori ettepanekul kooli pidaja.
 2. Õppeaasta kestab 175 õppepäeva, lõpuklassis 185 õppepäeva.
 3. Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.
 4. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog.
 5. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga.Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mis on kooli direktori poolt kinnitatud.
 6. Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.
 7. Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.
 8. Kooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
 9. 1. klassis 20;
 10. 2. klassis 23;
 11. 3. ja 4. klassis 25;
 12. 5. klassis 28;
 13. 6. ja 7. klassis 30;
 14. 8. ja 9. klassis 32.
 15. Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.
 16. Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse kooliõpilastele teatavaks õppeveerandi algul.
 17. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.
 18. Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele kehtestab sotsiaalminister.

§ 15. Klasside täitumus

 1. Klassi täitumise ülemine piirnorm põhikoolis on 24. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi. Samuti suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi, kuni 26 õpilast.
 2. Pikapäevarühmas võib olla kuni 24 õpilast.

§ 16. Õpilaste kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine

 1. Õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise üldised tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
 2. Õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise täpsustatud tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses kooli direktor.
 3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule.
 4. Isiku kooli nimekirja arvamise ja nimekirjast väljaarvamise otsuse teeb direktor.

§ 17. Õpilaste hindamine

 1. Kool sätestab õpilaste hindamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ja klassikursust kordama jätmise tingimused ja korra kooli õppekavas.
 2. Kool sätestab hindamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

§ 18. Kooli lõpetamine

 1. Kooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli riiklikus õppekavas.
 2. Kooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad kehtestab haridus- ja teadusminister.
 3. Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.
 4. Põhikooli lõputunnistuse statuudi ja vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 19. Õppetegevuses osalemine

 1. Kool peab arvestust õpilaste õppest puudumiste üle, teeb puudumistest kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ning teavitab sellest vanemat.
 2. Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 3. Kool sätestab õppest puudumisest teavitamise korra ning tugi- ja mõjutusmeetmete  rakendamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

§ 20. Kooli raamatukogu

 1. Koolil on raamatukogu.
 2. Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

 

IV peatükk
ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

§ 21. Õppekavaväline tegevus

 1. Õppekavaväline tegevus on huvitegevuse ning õppekava läbimist toetavate ürituste korraldamine ning erinevate koostöö- ja arendusprojektide rakendamine.
 2. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.
 3. Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada pikapäevarühmi.
 4. Õpilase pikapäevarühma võtmise ja sealt väljaarvamise otsuse teeb vanema taotluse alusel kooli direktor.
 5. Kooli huvi- ja õppekavaväliseks tegevuseks on erinevad koostöö- ja arendusprojektid, kooli üritused, tasuta ning tasulised huviringid, õppekäigud ja ekskursioonid.
 6. Huvitöö korraldamise aluseks on kooli õppekava ning kooli direktori poolt kinnitatud huvitööplaan.

§ 22. Õppekavavälise tegevuse kaasrahastamine

 1. Kool saab rahalisi vahendeid riigieelarvest, Pöide valla eelarvest, laekumistest sihtfondidest, annetustest ning kooli  põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.
 2. Kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, võistluste, kontserdite ja näituste korraldamisega, ruumide ja tehniliste vahendite rentimisega, majutamise ja toitlustamisega vastavalt kehtestatud tingimustele ja hinnakirjale.
 3. Õppekavavälist tegevust võivad kaas rahastada lapsevanemad huviringides vajamineva materjali soetamiseks kahepoolse kokkuleppe alusel.

  

V peatükk
ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 23. Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused
(1) Õpilaste õigused ja kohustused, tunnustamise ja karistamise kord on sätestatud kooli      kodukorras.

 1. Õpilasel ja koolikohustuslikus eas oleva õpilase vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja juhtimise ning õpilaste ja vanemate õiguste ning kohustuste kohta  Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevast põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.
 2. Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. Klassijuhataja kutsub klassi õpilaste vanemate koosoleku kokku üks kord poolaastas kooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajal.
 3. Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele. Koolikohustust võib täita ka kodus õppides vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud korrale.
 4. Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 5. looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 6. esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 7. tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 8. tegema koostööd kooliga seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 9. kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
 10. pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 11. taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 24. Kooli õpilaskond ja õpilaskonna õigused

 1. Kooliõpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus:
 2. moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud juriidilise isiku staatust omamata;
 3. astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
 4. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
 5. valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  § 25. Õpilasesindus

 1. Koolis on õpilasesindus. Õpilasesindusse kuuluvad demokraatlikult valitud 5.-9.klasside õpilased. Õpilasesindust juhib  president, kes valitakse õpilasesinduse liikmete poolt õppeaasta esimesel koosolekul.
 2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga, õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 3. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest ning eesmärkidest ning arvestab õpilaste huvidega, vajadustega, õigustega ja kohustustega.
 4. Õpilasesindus osaleb koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel, avaldab arvamust kooli õppekava ja arengukava kohta ning algatab ja viib läbi õppekavaväliseid tegevusi.
 5. Õpilasesinduse põhimääruse valmistab ette ja kiidab heaks õpilasesindus lihthäälteenamusega. Õpilaskond esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

 

VI peatükk
KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 26. Koolitöötajad

 1. Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.
 2. Personali koosseisu kinnitab kooli direktor, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu ning kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest tulenevaid vajadusi.
 3. Pedagoogid on õpetajad, kooli direktor,  huvijuht ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.
 4. Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõlmib kooli direktor töölepingu määratud tähtajaks.

§ 27. Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 1. Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.
 2. Pedagoogide ülesandeks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ning osalemine kooli arendustegevuses.
 3. Kooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek, majanduslik teenindamine ning osalemine kooli arendustegevuses.
 4. Kooli personalil on õigus täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis sätestatud tingimustele. Personal osaleb täienduskoolitusel vastavalt kooli personalikoolituse korraldamise kavale ja võimalustele.
 5. Kooli personalil on õigus töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.
 6. Kooli personalil on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

§ 28. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 1. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.
 2. Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
 3. Pedagoogina ei tohi töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 143 1  lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

 

VII peatükk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 29. Kooli vara

 1. Kooli vara moodustavad kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
 2. Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara vallavolikogu  poolt kehtestatud korras ning kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest lähtuvalt.
 3. Õpilaste poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitavad õpilased või nende vanemad (eestkostjad) õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 30. Kooli eelarve

 1. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt ning annetustest saadud tuludest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.
 2. Kooli kulud katab pidaja.
 3. Kooli eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu ja vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.
 4. Kooli eelarve on Pöide valla eelarve osaks.
 5. Kooli raamatupidamist korraldab Pöide Vallavalitsus.
 6. Kooli pedagoogide ja teiste töötajate töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalka.

§ 31. Asjaajamine ja aruandlus

 1. Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele ja koolis kinnitatud korrale.
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
 3. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ning koolis välja töötatud korras ja tähtaegadel.

 § 32. Järelevalve

 1. Kontrolli kooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostab riiklik järelevalve vastavalt Haridus- ja Teadusministri määrusega kehtestatud korrale.
 2. Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
 3. Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib valla volikogu revisjonikomisjon.

 

VIII peatükk
KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 33. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 1. Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.
 2. Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.
 3. Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.
 4. Kooli pidaja tagab tegevuse ümber korraldanud või tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

 

IX peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 34. Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 1. Kooli põhimääruse kehtestab vallavolikogu.
 2. Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
 3. Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 35. Rakendussätted

 1. Tunnistada kehtetuks Pöide Vallavolikogu 31.10.2008 määrus nr 20 "Tornimäe Põhikooli põhimäärus“.
 2. Määrus jõustub 16. juunil 2011.

up