koolihoone
logo
Pöide Kool
 

 


 

TPK Õpilasesinduse põhikiri


ÜLDSÄTTED

1. Õpilasesindus luuakse koolis õpilastele organiseerimistöö kogemuste andmiseks ja õpilaste kaasahaaramiseks kooli ees seisvate ülesannete paremaks lahendamiseks.

2. Tornimäe Põhikooli Õpilasesindus on Tornimäe Põhikooli õpilaste poolt moodustatud organisatsioon.

3. Ametlik nimetus on Tornimäe Põhikooli Õpilasesindus.

4. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses põhikirjast, mis võetakse vastu asutamiskoosolekul lihthäälte arvestusega.EESMÄRK

1. Õpilaste huvide kaitsmine kooli ja teiste haridusinstitutsioonide ees.

2. Koostöö korraldamine õpetajate, kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel.

3. Õpilaste olukorra parandamine ja huvide esindamine, samuti koolis ettetulevate käitumisprobleemide lahendamine koostöös õpetajatega.

4. Õpilaste koolielu aktiivsemaks muutmine tunnivälisel ajal.

5. Koolis toimuvate sündmuste ja reformide tutvustamine kaasõpilastele.ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS

1. Tornimäe Põhikooli Õpilasesindus koosneb 5. - 9. klasside esindajatest nii, et 5. klassist üks lige ja igast järgnevast klassist kaks liiget. Omavalitsusse kuulub ka üks õpetaja, kes vahendab omavalitsuse otsuseid õpetajatele ja direktorile.

2. Oma klassi esindajad ÕE-sse valitakse septembris klassijuhataja tunnis. Kõik ÕE liikmed on vastutavad ÕE otsuste eest.

3. Õpilasesindus tegevust korraldab kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse ÕE liikmete seast salajasel hääletamisel.

4. Õpilasesindus liige heidetakse esindusest välja, kui ta ei täida kooli sisekorra eeskirju, riiklikke ja üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme, endale võetud kohustusi õpilasesinduses.

5. ÕE liikmete hulgast valitakse esindaja kooli hoolekogusse ja õppenõukogusse.


JUHATUS

1. Kolmeliikmeline juhatus valitakse üheks aastaks septembrikuus.

2. Juhatuse liikmed valivad endi seast presidendi ja kaks asetäitjat.

3. President või asetäitjad esindavad kooli koolivälistel üritustel.

4. Presidendil on allkirjaõigus TPK ÕE dokumentidel.ÕE KOOSOLEKUD

1. ÕE koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.

2. Kõigil õpilastel on õigus teha ÕE päevakorda ettepanekuid. Päevakorra muutustest teatatakse kaasõpilastele.

3. ÕE töökoosolekud toimuvad 2 korda kuus teisipäeviti I suurel vahetunnil.

4. ÕE erakorraline koosolek kutsutakse kokku siis, kui selleks on tekkinud kiireloomuline vajadus.


VALIMISED

1. Kui ÕE soovib uusi juhatuse valimisi või keegi liikmetest tahab ära minna, tuleb teha asendusvalimised järgneval ÕE koosolekul.

2. Ümbervalimine toimub siis, kui vähemalt 51 % liikmetest seda soovib.

3. Valitud saab õpilane, kes kogub kõige rohkem hääli.


PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE

1. Muudatused tehakse siis, kui seda soovib vähemalt 75 % ÕE liikmetest.

 

up

 

 

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE